התמחרות אינטרנטית - רכישת מכונת לימינציה ומכונת צבע

27.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 יד חרוצים 19, בית גודר, א. תעשייה פולג

תיק חדל"פ: 23327-04-20

הודעה על מינוי כונס נכסים למימוש שעבוד קבוע

והזמנה להציע הצעות לרכישת מכונת לימינציה ומכונת צבע

1. ניתנת בזאת הודעה, כי ביום 21/09/20 הורה בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט עאטף עיילבוני) בתיק חדל"פ 23327-04-20 (להלן:"בית המשפט")

על מינוי עו"ד אופיר פדר ככונס נכסים למימוש נכסים ספציפיים (להלן:"כונס הנכסים").

2. בהתאם להחלטה הנ"ל מפרסם בזאת כונס הנכסים, הזמנה להציע הצעות לרכישת המפורט להלן:

א. מכונת עטיפה חדשה (PUR) מתוצרת TIEGE אשר נרכשה מחברת גורלי יבוא מכונות בע"מ שנת יצור 2017

ב. מכונת צביעת דלתות במערכת פוליאוריתנית דגם GODN מתוצרת רובו פיינט אשר נרכשה מחברת גורלי יבוא מכונות בעמ שנת יצור 2017

(להלן: "הממכר")

יובהר כי ניתן להגיש הצעות על אחד או יותר מהמפורט מעלה.


תשומת לב המתעניינים כי השמאות המצורפת מדברת על 4 נכסים,   אך בפועל מוצעים רק 2 מתוכם למכירה (3.1.1+ 3.1.2) 


3. מסמכים או מידע הקשור למכירה ניתן יהיה לקבל אצל עו"ד גלית שוקרון ממשרד כונס הנכסים עו"ד אופיר פדר מרח' הגביש 4ב, בנין טיטניום, אזה"ת פולג קומה 2 נתניה, או בדואר אלקטרוני בכתובת – info@federlaw.co.il

4. כמו כן, חוברת בנוגע להליך הזמנה זה, הכוללת – דו"ח שמאי להערכת שווי הממכר, תמונות, מסמכי ההצעה וכן נוסח החוזה לרכישת הממכר, ניתן לקבל באתר http://houses.bidspirit.com/federlawnadlan בכתובות אלו יש להירשם להתמחרות.

5. כתנאי להשתתפות בהתמחרות האינטרנטית יפקיד המציע כרטיס אשראי לביטחון.

6. לחילופין, להצעה תצורף כערובה המחאה בנקאית בשיעור 10% מגובה ההצעה, לפקודת עו"ד אופיר פדר, יש למסור למשרדו של עו"ד אופיר פדר,

בכתובת הרשומה מטה, עד ליום 21/10/20 בשעה 16:00.

7. התמחרות אינטרנטית תקבע בהמשך, והודעה מתאימה תשלח לכל מי שירשם ויפקיד ערובה כמתחייב.

8. עקב הוראות משרד הבריאות בשל נגיף הקורונה, ניתן להשתתף בהתמחרות באופן מקוון בלבד.

9. מציע אשר יחזור מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, ו/או מציע שזכה בהתמחרות ולא יבצעה ו/או לא יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרדי הח"מ תוך 48 שעות יחויב בסך של 10% מגובה סכום הזכייה.

10. מובהר בזאת, כי הממכר ובכלל זה הציוד נמכר במצב הפיסי כפי שהוא ("AS IS WHERE IS") והאחריות לבדיקתם, מכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ובאחריותו.

11. כונס הנכסים ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לממכר, והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.

12. רכישת הממכר כפופה לאישורו של בית המשפט.

13. למען הסר ספק, יוער כי ההזמנה אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. כמו כן, אין בהזמנה זו להציע הצעות משום חובה לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

כונס הנכסים שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ/התמחרות בכל שלב עם המציעים או חלקם, לנהל עם כל אחד מהם מו"מ בנפרד, לבקש הצעות נוספות, הכל על-פי שיקול דעתו של כונס הנכסים.

14. הזמנה זו אינה יוצרת כל התחייבות או מחויבות של כונס הנכסים כלפי המציע.

15. בכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור, יש לפנות לעו"ד גלית שוקרון, ב"כ כונס הנכסים בטל' שמספרו: 077-7373737, או בפקס 153-9-8355122 או בדואר אלקטרוני: info@federlaw.co.il

עו"ד אופיר פדר

בתפקידו ככונס נכסים


המכירה הסתיימה

2 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות משרד עו"ד פדר התראות על מכירות חדשות
מאשר