התמחרות אינטרנטית - נחלה במושב עופר מעזבון
22.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הרברט סמואל 15, חדרה

א. במסגרת כינוס נכסים של נכס מעזבון, מוזמנות בזה הצעות לרכישת הזכויות בנחלה מספר 18 במושב עופר,

הידועה גם כגוש 11796 חלקה 18 (להלן "הכנס")

ב. הצעות לרכישת הזכויות הנכס תוגשנה בכתב במשרד מי מהח"מ בתיאום מראש עד ליום 15/009/2020 בשעה 12:00,

על גביי טופס הצעה שניתן לרכשו באמצעות המייל עם מלוא מסמכי המכר, שמאות הנכס (ללא סכום) ומסמכים רלוונטיים במשרד הח"מ

יחד עם נוסח הסכם המכר, בעלות של 250 ש"ח כולל מע"מ שלא יוחזרו.

ג. לכל הצעה שתוגש, תצורף המחאה בנקאי בשיעור של 5% מגובה ההצעה

והסכם מכר חתום ע"י המציע וקבלה של רכישת מסמכי ההצעה.

לא יתקבלו הצעות הפוחתות מסך של 6,000,000 ש"ח .

ד. הנכס נמכר במצבו הנוכחי (AS IS) על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס, כולל מצבו הפיסי והתכנוני, המשפטי והרישוי.

הח"מ לא יהיו אחראים לכל פגם ו/או כולל מצבו הפיסי והתכנוני, המשפטי והרישוי.

הח"מ לא יהיו אחראים לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלו בנכס מכל סיבה לרבות משפטית ו/או הנדסית,

ולא ישולמו דמי תיווך בשום אופן.

ה. יש להדגיש כי בשטח חלקה ב' (החלקאי) נטען כי קיימת פלישה - הנכס ימכר כפי שהוא.

ו. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה

שהיא והם רשאים לנהל מו"מ עם המציעים השונים היחד ו/או בנפרד,

הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי. כן רשאים הח"מ לדחות ו/או להאריך את המועד לקבלת הצעות לרכישה.

ח. לפרטים ולתיאום ביקור בנכס יש לפנות למי מהח"מ .

ט.המכירה כפופה לאישור של ביהמ"ש בתיק תמ"ש 44122-05-16 ולפדיון מי מהיורשים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

עו"ד עמיחי אשבל , מקיבוץ המעפיל  

טל: 04-8260299

מייל: amihayashbel@gmail.com


עו"ד רפאל קורניצר, מרח' שמאי 14, י-ם 94631 

טל: 02-6222223

מייל: raffi@isralegal.com


נחלה, מושב עופר, נחלה מספר 18

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס נחלה
ישוב מושב עופר
כתובת נחלה מספר 18
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.9.20, 12:00
גוש 11796
חלקה 18

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא