מכשור וציוד כושר ממועדון הספורט צהלה בע"מ מנאמן
דורון ערוסי | משרד עורכי דין
1.5.24

הזמנה להציע הצעות לרכישת- מכשור וציוד כושר ממועדון הספורט צהלה בע"מ

הנאמן הזמני לחברת מועדון הספורט צהלה בע"מ מ.ח. 520027244 (להלן – החברה) מתכבד בזאת להזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת כל מכשור וציוד הספורט של החברה, בהתאם למפורט להלן:

1. הממכר/הציוד: מכשור וציוד ספורט הכולל 2 מאווררי רצפה, ספסל מתיחות, מכשיר חתירה, 14 הליכונים מתוצרת לייף פיטנס, 6 ספטפרים פריקו, 7 כדורי כח, מכשיר הרמת משקולות ומתקן מוטות, 2 מתקני דחיקה, 50 משקולות במשקלים שונים, מתקן לחיצה, 2 מתקני לחיצה לרגליים מתוצרת פרמונט, מתקני כושר לרגליים, אופני ספינינג ואופני ישיבה, מתקן הרמת משקולות ומשיכה מתוצרת פרמונט, ספות להרמת משקולות ומכשיר בטן ומתח. לכל המכשור והציוד הנ"ל כפי שיימצא בפועל במועד מסירת החזקה ייקרא להלן – הציוד.

2. הציוד יימכר כולו כמקשה אחת, או בחלקים, לפי שיקול דעת הנאמן הזמני, אך בעדיפות למכירה כמקשה אחת.

3. הצעות לרכישת הציוד יש להמציא לנאמן הזמני על גבי טופס הצעה המצוי במשרד הנאמן הזמני, תוך ציון פרטי זיהוי מלאים ופרטי התקשרות עם המציע/ה, ובצירוף אסמכתה על הפקדת סכום השווה ל-10% מסכום ההצעה (להלן - הפיקדון) לזכות חשבון נאמנות מס' 591670 בסניף 778 של בנק הפועלים בע"מ ע"ש מועדון הספורט צהלה בע"מ בחדלות פירעון. ההצעה הינה בלתי חוזרת לתקופה של 45 ימים. הפיקדון יחולט כפיצוי מוסכם, בכל מקרה בו ההצעה תקובל על ידי הח"מ והמציע/ה ת/יחזור בו/ה מהצעתו/ה בתוך התקופה הנ"ל מכל סיבה שהיא. הצעות כאמור יש להמציא למשרד הח"מ

עד ולא יאוחר מיום 25 באפריל 2024 בשעה 12:00 (לכתובת דוא"ל doron@ar-d.co.il).

4. על המציע שהצעתו תאושר להוסיף לסכום ההצעה מע"מ כחוק.

5. המכירה אינה כפופה באופן כלשהו לדיני מכרזים, והנאמן הזמני אינו חייב למכור את הציוד המפורט לעיל, כולו או חלקו, ואינו חייב לקבל הצעה כלשהי (אף לא את הגבוהה ביותר), וכן הוא רשאי לנהל מו"מ עם כל גורם כפי שימצא לנכון וכן לקיים (או שלא לקיים) התמחרות עם המציעים כולם או מי מהם, הכל לפי שיקול דעתו.

6. הציוד מצוי במועדון הספורט ברחוב אבנר 1 בתל אביב, והוא יימכר במצבו כפי שהוא AS-IS ויימסר במיקומו WHERE IS, מבלי שתהיה לנאמן הזמני ו/או למי מטעמו אחריות כלשהי למצבו בכל מובן שהוא. על המציע שהצעתו תזכה ותאושר על ידי בית המשפט, להוציא את הציוד ולשנע את הציוד לחזקתו, על חשבונו בלבד, והכל בתוך 3 ימי עסקים מיום אישור המכר כאמור ובתיאום עם הגורמים הרלבנטיים.

7. אין במידע הכלול במודעה זו ו/או בכל מידע אחר שיימסר על ידי הנאמן הזמני או מי מטעמו כדי להטיל על הנאמן הזמני ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי לנכונות המידע ו/או למצב הציוד.

8. ההצעה אשר תאושר על ידי הנאמן הזמני, כפופה ומותנית באישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרת תיק חדל"ת 44160-02-24. בכל מקרה בו לא תאושר המכירה, מכל סיבה שהיא, לא תוטל על הנאמן הזמני ו/או מי מטעמו כל אחריות לכך.

 (---)

_______________

דורון ערוסי, עו"ד

דרך מנחם בגין 156 (מגדל H רסיטל, ק.25) תל אביב

טל: 03-5665990 פקס: 03-5665991

דוא"ל doron@ar-d.co.il


למידע נוסף

מכשור וציוד כושר ממועדון הספורט צהלה בע"מ

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 
עמלת בית המכירות: 0%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
המכירה התקיימה בתאריך 1.5.24 בבית המכירות דורון ערוסי | משרד עורכי דין

שם המכונה מכשור וציוד כושר ממועדון הספורט צהלה בע"מ
מקום תצוגה הציוד מצוי במועדון הספורט ברחוב אבנר 1 בתל אביב
הערות הממכר/הציוד: מכשור וציוד ספורט הכולל 2 מאווררי רצפה, ספסל מתיחות, מכשיר חתירה, 14 הליכונים מתוצרת לייף פיטנס, 6 ספטפרים פריקו, 7 כדורי כח, מכשיר הרמת משקולות ומתקן מוטות, 2 מתקני דחיקה, 50 משקולות במשקלים שונים, מתקן לחיצה, 2 מתקני לחיצה לרגליים מתוצרת פרמונט, מתקני כושר לרגליים, אופני ספינינג ואופני ישיבה, מתקן הרמת משקולות ומשיכה מתוצרת פרמונט, ספות להרמת משקולות ומכשיר בטן ומתח. לכל המכשור והציוד הנ"ל כפי שיימצא בפועל במועד מסירת החזקה ייקרא להלן – הציוד.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu