תאריך אחרון להציע הצעות - דירה ברעננה מכונס נכסים
עופר אלפסי | משרד עורכי דין
יום חמישי, 4.7.24

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים ברעננה

1. כונסי הנכסים, עוה"ד עופר אלפסי ועוה"ד שגיא דותן, מזמינים בזה, להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלות בדירה שברחוב שברץ 11, דירה 1, רעננה, הידועה בלשכת רישום מקרקעין, כגוש 6581, חלקה 377, תת חלקה 2, (להלן: "הנכס")

2. המדובר בדירת מגורים בת 5 חדרים, בקומה הראשונה מתוך 7 של בניין עם מעלית, בשטח ברוטו (ארנונה) של 127 מ"ר, הכוללת ממ"ד, מרפסת וחניה אחת במכפיל.

3. באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות מומחים מטעמו את כל הנתונים בקשר לנכס, לרבות מצבו הפיזי, המשפטי, ההנדסי, התכנוני, המיסוי והרישומי. הנכס יימכר במצבו, כמו שהוא , AS-IS, ואין במידע אשר נמסר ו/או יימסר על ידי כונסי הנכסים ו/או מי מטעמם כדי להוות מצג כלפי המציעים ו/או מי מהם, באשר לנכס ו/או למצב הזכויות בו ו/או כדי להטיל על כונסי הנכסים ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי כלפי המציע.

4. הצעות בכתב לרכישת הנכס, נקובות בשקלים, ניתן להגיש למשרדי הח"מ, עד ליום ה-4.7.2024, במעטפה סגורה ובצרוף המחאה בנקאית בגובה של 10% מסכום ההצעה, לפקודת כונסי הנכסים, בצירוף טיוטת חוזה חתומה בראשי תיבות.

5. מובהר כי ככל והמציע יסתלק מהצעתו, בין לפני שניתנה תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, ההמחאה תחולט, ללא צורך בהוכחת נזק. המציע נותן את הסכמתו כי סכום ההמחאה/ערבות ישמש כמקדמה על חשבון התמורה ככל והצעתו תתקבל.

6. הקונה שהצעתו תתקבל, יחתום על הסכם לרכישת הנכס, בהתאם לנוסח שיומצא לו על ידי כונסי הנכסים הח"מ, יחד עם תמצית חוות דעת שמאי מקרקעין.

7. ביקור בנכס יתקיים בתיאום מראש ויתואם עם הח"מ ו/או מי מטעמם, באמצעות פנייה בדוא"ל כמצוין מטה לכונסי הנכסים.

מועדי הביקור בדירה, מפורטים להלן:

5.6.2024 יום ד' – בין השעות 18:00-19:00

14.6.2024 יום ו' – בין השעות 11:00-12:00

19.6.2024 יום ד' – בין השעות 18:00-19:00

26.6.2024 יום ד' – בין השעות 18:00-19:00

8. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו ולא ישולמו דמי תיווך ע"י כונסי הנכסים.

9. כונסי הנכסים, אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם רשאים לחזור בהם מן ההזמנה ו/או לשנותה ו/או להאריך מפעם לפעם את המועד להגשת הצעות ו/או לפרסם הצעה חדשה ו/או לנהל משא ומתן עם המציעים כולם ו/או חלקם ו/או גורמים נוספים שלא הגישו הצעה, כראות עיניהם ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, וכן יהיו רשאים לערוך התמחרות בין המציעים או כל גורם אחר לפי שיקול דעתם, לנקוט בכל הליך מכירה שהוא, לבטל הזמנה זו, או לבטל את הליכי המכירה בכל שלב, בלא כל נימוק ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

10. מכירת הנכס נעשית במסגרת תיק מס' 507941-02-23 בהוצאה לפועל בכפר סבא ותמ"ש 20357-06-22 בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה וכפופה להוראות ואישור ראש ההוצאה לפועל ובית המשפט לענייני משפחה – מחוז מרכז.

11. המידע בהזמנה זו ובכל מידע אחר, לא יהווה מצג כלשהו מטעם כונסי הנכסים.


עוה"ד עופר אלפסי - כונס הנכסים

מרחוב המנופים 8, ת.ד 2023 

הרצליה פיתוח 

טלפון: 09-9568990 

פקס: 09-9568991 

office@alof.co.il

al_ofer@inter.net.il


עוה"ד שגיא דותן – כונס הנכסים

מרחוב התדהר 5 , רעננה 

טלפון: 039106625 

פקס: 03-9106626 

sagie@dotanlaw.co.il    

למידע נוסף

דירה, 5 חדרים, רעננה, רחוב שברץ 11 דירה 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס דירה
ישוב רעננה
כתובת רחוב שברץ 11 דירה 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 4.7.24
גוש 5681
חלקה 377
תת חלקה 2
חדרים 5
מרפסות 1
גודל 127 מ"ר
קומה 1 מתוך 7
חניה יש
ממ"ד יש
מעלית יש
מסמכים:
הסכם מכר
טופס הרשמה
שמאות
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu